ชื่อ - นามสกุล :นางเสาวภาคย์ จินดาหลวง
ตำแหน่ง :ครู คศ2
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ประจำแผนกวิชาต่างๆ
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง