งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Quality Assurance Of Lamphun Technical College


  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แบบฟอร์มรายงานต่างๆงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- รายงานนการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 2565

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- รายงานนการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 2564

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคลำพูน2563

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- มาตรฐานการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOME