Loading...
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

"เสริมสร้างชีวิตให้ก้าว มุ่งมั่นพัฒนาสังคม" นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการ

"อัตลักษณ์" “ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น มีจิตอาสา” ความหมาย มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ ฝึกปฏิบัติให้ทำเป็น มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

"เอกลักษณ์" “วิทยาลัยแห่งการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาสังคม”

"วิสัยทัศน์" “ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ ความชำนาญด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม”

อ่านเพิ่มเติม
ความภูมิใจ กิจกรรมเด่น ช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมเด่น รางวัลแห่งความสำเร็จ

ผู้บริหารสถานศึกษา

ทีมงานผู้บริหารสถานศึกษา

นายธวัช แก้วศรีพจน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวทรายทอง สมเป้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ
นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายบันจวบ ก้อฝั้น
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ
Industrial technician subject type

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
เทคนิคคอมพิวเตอร์
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ช่างกลโรงงานและเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ช่างยนต์
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ก่อสร้าง-โยธา
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
เทคนิคอุตสาหกรรม
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
Commerce and Business Administration type

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ

การบัญชี
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
การตลาด
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
เลขานุการ
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
สามัญสัมพันธ์
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
Home Economics and Tourism Industry type

ประเภทวิชาคหกรรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คหกรรมศาสตร์
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
อาหารและโภชนาการ
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
การโรงแรม
ครูผู้สอน ตารางเรียน จำนวนนักเรียนนักศึกษา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นักเรียนนักศึกษา