Loading...
Department of Home Economics

แผนกวิชาคหกรรม

นางสาววิไลลักษณ์ ยะเวียง
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
Working team

อาจารย์ประจำแผนก

นางสาวชวมล เย็นตั้ง
อาจารย์ประจำแผนก
นายบวรภัคร ดวงชาทม
ครูพิเศษสอน
นายศุภกรณ์ กันทารักษ์
ครูพิเศษสอน