Loading...
Racademic Department

ฝ่ายวิชาการ

นายธวัช แก้วศรีพจน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Working team

Working team

นางชูศรี มังกะระ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
นายเสนอ สำราญ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวสิริลักษณ์ ถาพยอม
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายอธิวัฒน์ อุปละกุล
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายเจษฎา จินาติ
หัวงานงานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวสุภาวดี นิลโขง
งานวัดผลและประเมินผล
นายธีรเดช คำบุญชู
งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาววิยาดา วรรธนภูติ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางอัมวิกา หะกาศ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
นางสาวศันสนีย จันทโชติ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
นางกฤตยาณี ใจมา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายเกษม เถาปาอินทร์
งานสื่อการเรียนการสอน