Loading...
อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน
                                         
นางสาวปวิตรา จั่นจีน
หัวหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน
นางสาวจีราภา หมูอ้าย
เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน
นางโศภิษฐา อุ่นจะนำ
เจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน