Loading...
Hotel academic department

แผนกวิชาการโรงแรม

นายทศพิธ แป้นดวงเนตร
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
Working team

อาจารย์ประจำแผนก

นายทัศน์พล ฮุยเฮ้า
ครูพิเศษสอน