งานวางแผนและงบประมาณวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Planning Of Lamphun Technical College


  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ฝ่ายบริหารทรัพยยากร
สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ฝ่ายวิชาการ
สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ของแผนกวิชา
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ฝ่ายบริหารทรัพยยากร
สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ฝ่ายวิชาการ
สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ของแผนกวิชา
บันทึกขอปรับแผน กรณีไม่อยู่ในแผน 65
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ฝ่ายบริหารทรัพยยากร
สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ฝ่ายวิชาการ
สรุปโครงการที่ผ่านอนุมัติ ของแผนกวิชา
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แบบฟอร์มรายงานต่างๆงานแผนงบประมาณ 2566

แบบคำของบลงุทน 2565
บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ 2565
หลักเกณฑ์คำของบลงทุน 2565
แบบ-ปค.4
แบบ-ปค.5
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ-พ.ศ.-2566
แบบฟอร์มเสนอโครงการเข้าแผน-ปี-2567  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

HOME